Zajęcia dodatkowe

Chcąc rozwijać możliwości i zainteresowania naszych podopiecznych w ramach pracy Placówki organizowane będą zajęcia dodatkowe i warsztaty. W tym zakresie planowane są m. in.:

  • „Nauka pod okiem” – pomoc w codziennym odrabianiu lekcji,
  • Korepetycje z matematyki,
  • Treningi piłki nożnej.

 

Wpisów nie znaleziono

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.