Polityka ochrony danych osobowych

„Klauzula informacyjna zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo” wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588752, zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Stanisław Dolny 496, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, telefonując pod numer: +48 790 510 512 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pwddolany@gmail.com.
2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych – zgodną z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – są: Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez kliknięcie kafelka „Wyślij” w miejscu umożliwiającym skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza z naszej strony internetowej www.dolandia.org.pl poprzedzona zapoznaniem się z treścią niniejszej klauzuli i zaznaczeniem odpowiedniego check-boxa, a także fakt, iż przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu przetworzenia przez nas zapytania. Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przetworzenia zapytania nadesłanego za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres mailowy stowarzyszenia oraz monitorowania Twojej aktywności na naszej stronie internetowej dla potrzeb statystycznych.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przetworzenie Twojego zapytania będzie niemożliwe.
5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które wynikają lub mogą wyniknąć z treści prowadzonej z Tobą korespondencji.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także w minimalnym i niezbędnym zakresie podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, hostingowe oraz prawne.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.”

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.