Rodzicu, zapisz do nas swoje dziecko

Drogi Rodzicu!

Jeżeli zauważasz, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo lub coś Cię niepokoi – nie czekaj! Zgłoś się do odpowiedniego specjalisty.


Kiedy psycholog? Między innymi:
• W przypadku problemów szkolnych i trudności wychowawczych.
• Gdy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi.
• Gdy dziecko ma trudności w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami, zaburzenia emocjonalne.
• W celu kształtowania adekwatnej samooceny, poczucia własnej wartości, wzbudzania wiary we własne możliwości.
• Gdy dziecko jest impulsywne, nadruchliwe.
• Gdy dziecko jest nadmiernie nieśmiałe, wrażliwe.
• Gdy dziecko przejawia zachowania agresywne.
• W przypadku opóźnionego rozwoju psychoruchowego.
• W przypadku niepełnosprawności dziecka.
• Gdy dziecko ma trudności w przestrzeganiu norm i zasad akceptowanych społecznie.
• W celu rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania napięć i konfliktów.
• Gdy dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi, kształtowaniu kontaktów społecznych.
• W przypadku zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, ADHD.
• W przypadku zaburzeń lękowych.
• W przypadku moczenia mimowolnego.
• W przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
• W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
• Gdy dziecko ma trudności adaptacyjne (w przedszkolu, szkole).
• Gdy dziecko ma objawy somatyczne (np. częste bóle brzucha, biegunki), które mogą być związane z sytuacjami stresowymi.
• W przypadku sytuacji kryzysowej, m.in. żałoba, rozwód rodziców, pojawieniem się młodszego rodzeństwa, bycie świadkiem lub ofiarą przemocy.
• Gdy dziecko jest długotrwale smutne lub przygnębione.
• W przypadku zaburzeń w percepcji obrazu własnego ciała.

Kiedy logopeda? Między innymi:
• Gdy dziecko mając 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab np. ma-ma-, ba-ba-,).
• Gdy dziecko po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz  pojedynczych słów.
• Gdy dziecko mając 2 lata nie mówi np. mama, tata, baba.
• Gdy dziecko pomiędzy 2 a 3 rokiem życia nie podejmuje prób tworzenia prostych zdań.
• Gdy dziecko mając 3 lat nie potrafi wymówić samogłosek: a, o, u, e, i, y.
• Gdy dziecko mając 4 lata nie opowiada, nie opisuje obrazów, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:  k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz.
• Gdy dziecko między 5 a 6 rokiem  życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.
• Gdy dziecko oddycha nagminnie buzią.
• Gdy dziecko w trakcie mówienia wsuwa język między zęby.
• Gdy musisz mówić głośno, by porozumieć się ze swoim dzieckiem.
• Gdy dziecko nie rozumie poleceń.
• Gdy dziecko nie słyszy dźwięków z otoczenia.
• KIEDY INTUICJA podpowiada ci, że mowa twojego dziecka nie rozwija się prawidłowo! NA WIZYTĘ U LOGOPEDY NIGDY NIE JEST ZBYT WCZEŚNIE.

Kiedy terapeuta pedagogiczny? Między innymi:
• Gdy rozwój dziecka przebiega w sposób nieharmonijny lub gdy występuje u niego opóźniony rozwój psychoruchowy.
• Gdy w wieku przedszkolnym dziecko zostało zakwalifikowane do grupy ryzyka dysleksji, gdy nie osiągnęło gotowości do nauki czytania i pisania.
• W przypadku zdiagnozowania u dziecka zaburzeń rozwojowych: dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii.
• Gdy dziecko przejawia nasilone trudności w uczeniu się podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania, matematycznych obliczeń.
• W przypadku występowania u dziecka zaburzeń emocjonalnych, niskiej motywacji do nauki, niechęci do odrabiania wybranej grupy zadań, np. związanych z pisaniem.
• W przypadku, gdy dziecko doświadcza częstych niepowodzeń szkolnych, pomimo systematycznej pracy.
• Gdy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi.
• Gdy u dziecka zdiagnozowano obniżony potencjał intelektualny, lub gdy dziecko posiada niski zasób wiadomości ogólnych.
• W przypadku występowania u dziecka obniżonej sprawności manualnej.
• W przypadku występowania u dziecka zaburzeń orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, np. ma trudności z odróżnieniem stron ciała (prawa-lewa), nie rozumie pojęć typu: nad, obok, pomiędzy, za, ponad, pod itp., ma 9 lat a wciąż nie potrafi odczytywać pełnych godzin na zegarku, w wieku 6 lat nie potrafi wymienić w odpowiedniej kolejności dni tygodnia, pór roku, miesięcy.
• Gdy dziecko posiada ponadprzeciętne zdolności edukacyjne.
• W przypadku nieustalonej lateralizacji (dziecko piszę na zmianę raz jedną, raz drugą ręką), lub ma skrzyżowaną lateralizację.
• Gdy dziecko posiada zaburzenia percepcji wzrokowej (np. ma trudności ze znalezieniem różnic na obrazku, nie potrafi wyróżnić przedmiotów należących do tej samej grupy, ale różniących się kolorem lub kształtem).
• Gdy dziecko posiada zaburzenia percepcji słuchowej (np. nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby lub głoski, nie rozpoznaje dźwięków z otoczenia, nie potrafi odtworzyć układu rytmów).
• W przypadku występowania u dziecka zaburzeń koordynacji wzrokowo-słuchowo­-ruchowej.
• Gdy dziecko posiada nadpobudliwość psychoruchową (ADHD).

Kiedy terapeuta ręki? Miedzy innymi:
• Gdy dziecko niechętnie podejmuje zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny.
• Gdy dziecko unika dotykania nowych i różnych przedmiotów.
• Gdy dziecko przejawia trudności w samoobsłudze (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł)
• Gdy dziecko ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową.
• Gdy dziecko domaga się zbyt dużego nacisku w obrębi rąk i dłoni.
• Gdy dziecko ma trudność z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni.
• Gdy dziecko wykonuje precyzyjne czynności za wolno, zbyt szybko lub niedbale.
• Gdy napięcie mięśniowe dziecka jest podwyższone bądź obniżone.
• W przypadku występowania u dziecka trudności szkolnych, takich jak: pisanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny.
• W przypadku, gdy dziecko w trakcie pracy w pozycji siedzącej często przyjmuje nieprawidłową postawę ciała.

Kiedy terapeuta integracji sensorycznej? Między innymi:
• Gdy dziecko jest nadmiernie albo zbyt mało wrażliwe na bodźce dotykowe, ruchowe, wzrokowe lub słuchowe
• Gdy dziecko ma bardzo wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
• Gdy dziecko ma trudności z zaakceptowaniem zmian
• Gdy dziecko silnie negatywnie reaguje na: mycie włosów, obcinanie, czesanie
• Gdy dziecko silnie negatywnie reaguje na mycie twarzy
• Gdy dziecko ma słabą lub nadmierną reakcję na ból
• Gdy dziecko często potyka się, przewraca
• Gdy dziecko preferuje tylko pewne typy jedzenia lub przejada się aż do nudności
• Gdy dziecko ma nadwrażliwość na światło, jaskrawe kolory
• Gdy dziecko ma trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem
• Gdy dziecko nie lubi przytulania lub ciągle ociera się, drapie, uderza o przedmioty
• Gdy dziecko kiwa się, mogłoby huśtać się „bez końca”
• Gdy dziecko ma chorobę lokomocyjną, nie lubi huśtawek
• Gdy dziecko unika chodzenia boso lub chodzi na palcach
• Gdy dziecko narzeka na drażniące metki
• Gdy dziecko nie lubi ubierać się/preferuje tylko niektóre ubrania (bardzo miękkie, bardzo szorstkie, mocno przylegające)
• Gdy dziecko ma trudności ze zrozumieniem poleceń
• Gdy dziecko zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
• Gdy dziecko ma trudności z koncentracją
• Gdy dziecko ma trudności z nauką jazdy na rowerze
• Gdy dziecko ma słabą równowagę

Kiedy fizjoterapeuta? Między innymi:
• Gdy niemowlę:
• nie ukończyło jeszcze 2 miesiąca życia a leżąc na brzuszku zadziera głowę wysoko lub wygina się w literkę „C”,
• patrzy tylko w jedną stronę,
• ma wyraźnie asymetryczne ustawienie głowy,
◦ ukończyło 3 miesiące a nie unosi głowy ,
◦ ukończyło 3 miesiące a rączki ma stale zawinięte w piąstki,
◦ ukończyło 6 miesiąc a nie obraca się,
◦ ukończyło 10 miesiąc a nie potrafi samodzielnie usiąść,
◦ ukończyło 10 miesiąc a nie wykształciło sposobu przemieszczania się – obroty, pełzanie, czworakowanie,
◦ wykazuje brak motywacji, zainteresowania otoczeniem,
◦ ukończyło rok a nie pionizuje się samodzielnie,
◦ ukończyło 15 miesiąc życia a nie chodzi.
• Gdy dziecko:
• nie potrafi skakać,
• chodzi na palcach,
• chodzi na wewnętrznych brzegach stóp,
• utyka na jedną nóżkę,
• stale siada w literkę „W”,
• chodząc ociera wewnętrznymi brzegami kolan o siebie,
• ma mocno wystający brzuch,
• zaokrągla plecy,
• ma odstające lub asymetrycznie ustawione łopatki,
• jeden bark ma wyżej ustawiony w stosunku do drugiego,
• ma głowę wysuniętą do przodu w stosunku do reszty ciała,
• ma zaburzenia równowagi,
• ma otyłość.

Kiedy dietetyk? Między innymi:
• Gdy dziecko zmaga się z nadwagą, otyłością.
• Gdy u dziecka występują zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie, długotrwały brak apetytu (praca dietetyka przy współpracy psychologa).
• Gdy dziecko cierpi na alergie pokarmowe. Wielka ósemka alergenów najczęściej występująca u dzieci:
1. Jajka
2. Mleko
3. Ryby
4. Pszenica
5. Skorupiaki
6. Orzechy
7. Orzeszki ziemne
8. Soja
• Gdy dziecko choruje na: cukrzycę typu I, cukrzycę typu II, insulinooporność.
• W przypadku występowania u dziecka chorób układu pokarmowego, takie jak:
• zespół jelita drażliwego,
• zaparcia,
• refluks żołądkowo- przełykowy,
• eozynofilowe zapalenie przełyku,
• Celiakia.
• W przypadku występowania u dziecka chorób układu krążenia, np.: wady wrodzone serca, niewydolność serca.
• W przypadku występowania u dziecka chorób endokrynologicznych, między innymi: niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, zaburzona gospodarka hormonalna w okresie dojrzewania.
• Gdy dziecko cierpi na niedokrwistość, np. wynikającą z niedoboru żelaza.
• W przypadku występowania u dziecka chorób o podłożu neurologicznym, np. autyzmu (dieta pełni funkcję wspomagającą).

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.