Praca dla wychowawcy/opiekuna

Placówka Wsparcia Dziennego “Dolandia” zatrudni wychowawcę/opiekuna prowadzącego zajęcia z dziećmi  – podopiecznymi PWD.

Warunki współpracy:

1) umowa na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy:

– Placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Dolandia” działająca w Stanisławiu Dolnym.

Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy/opiekuna w placówce wsparcia dziennego z dziećmi:

1) wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;.

Zakres obowiązków wychowawcy/opiekuna:

1) prowadzenie zajęć z grupą,

2) sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce,

3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz,

4) prowadzenie dokumentacji dziecka, w tym indywidualnych planów wsparcia i okresowych ewaluacji,

5) opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.

Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe, jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku.

6) opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,

7) prowadzenie dziennika zajęć,

8) prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,

9) organizowanie zajęć tematycznych,

10) czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,

11) współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka,

12) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,

13) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1) Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00.

2) Konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacery, zajęcia w terenie itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy Placówki: pwddolany@gmail.com

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.