Prośba do Pana Burmistrza i Radnych Miasta Kalwaria Zebrzydowska

PWD Dolandia udostępnia prośbę mieszkańców o rozbudowę budynku gminnego zlokalizowanego w Stanisławiu Dolnym nr 496 w celu zapewnienia dodatkowej powierzchni dla Placówki Wsparcia Dziennego celem rozszerzenia oferty wsparcia przeznaczonej dla dzieci i  w wieku do 18 roku życia z terenu naszej gminy.

Prośba dotyczy rozważania możliwości sfinansowania przez gminę rozbudowy budynku gminnego (która docelowo mogłaby mieć miejsce w roku 2020 lub 2021) i co za tym idzie złożenie
w terminie do 27.11.2019 r. wniosku aplikacyjnego (konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19), w ramach którego można byłoby zaplanować sfinansowanie ze środków unijnych kosztów adaptacji dobudowanej części budynku oraz organizacji specjalistycznych terapii (m.in. neurologopedia, terapia behawioralna, rozszerzenie wymiaru terapii integracji sensorycznej) dla dzieci z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Pełna treść prośby dostępna tutaj: pismo do UMKZ

 

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.